سلام اقا ی مهربونم !

از سر صبح ؛

همین كه چشم باز كردم ؛

دلم ترا بهانه كرد .

گفتم بیام اینجا و شروع كنم

به از تو گفتن

ازتو نوشتن

گفتم مثل همه جمعه ها

این فضا رو پركنم از عطر وجودت

اما این بغض......